Miasto Krasnystaw

Pomoc prawna dla Przedsiębiorców

Prawo podatkowe i celne    /     Prawo spółek    /   Restrukturyzacja działalności gospodarczej   /   Doradztwo transakcyjne    /   Prawo umów   /     Rozwiązywanie sporów i procesy sądowe Windykacja   /     Prawo budowlane  /     Prawo administracyjne   /     Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych  /     Zamówienia publiczne  /     Prawo konkurencji  /     Prawo własności intelektualnej  /     Prawo oświatowe  /    

Prawo podatkowe i celne

 • sporządzamy opinie prawne dotyczące wszystkich problemów prawnych z zakresu prawa podatkowego i celnego
 • składamy w imieniu Klientów wnioski o indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed wszystkimi organami podatkowymi i celnymi
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w WarszawiePrawo spółek

 • doradzamy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, uwzględniającej indywidualne potrzeby Klientów, w tym przekształcenia, podziały, łączenia
 • zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie tworzenia spółek
 • sporządzamy projekty umów i statutów spółek oraz ich aktów zmieniających
 • reprezentujemy spółki w postępowaniach dotyczących wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • zapewniamy bieżącą obsługę prawną w zakresie działalności spółki, między innymi przygotowujemy projekty uchwał wspólników lub organów spółek oraz protokoły zgromadzeń wspólników
 • zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie rozwiązania oraz likwidacji spółek
Restrukturyzacja działalności gospodarczej

 • doradzamy w wyborze optymalnej formy restrukturyzacji działalności gospodarczej, uwzględniającej indywidualne potrzeby Klientów
 • zapewniamy kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie przekształcenia, łączenia oraz podziału spółek
 • zapewniamy kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie aportów przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części do spółekDoradztwo transakcyjne

 • zapewniamy kompleksową obsługę i doradztwo w transakcjach sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw, nieruchomości oraz udziałów i akcji spółek
 • sporządzamy kompleksowe analizy prawne i podatkowe przedsiębiorstw (due diligence)
 • zapewniamy kompleksowe badanie stanu prawnego nieruchomościPrawo umów

 • przygotowujemy oraz opiniujemy projekty wszelkiego rodzaju umów zawieranych w obrocie gospodarczym
 • przygotowujemy oraz weryfikujemy regulaminy sklepów internetowych oraz wzorce umów stosowane w obrocie konsumenckim
 • przygotowujemy oraz opiniujemy kontrakty menadżerskie
 • reprezentujemy Klientów podczas negocjacji przy zawieraniu i wykonywaniu umów
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących zobowiązań umownychRozwiązywanie sporów i procesy sądowe

 • świadczymy usługi doradcze w zakresie rozwiązywania sporów
 • reprezentujemy Klientów w rozmowach ugodowych
 • reprezentujemy Klientów w procesach sądowychWindykacja

 • prowadzimy w imieniu Klientów wszelkie działania niezbędne do windykacji wierzytelności
 • reprezentujemy Klientów na etapie przed sądowym windykacji
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych przeciwko dłużnikomPrawo budowlane

 • zapewniamy kompleksową obsługę przedsięwzięć budowlanych
 • sporządzamy oraz opiniujemy projekty umów występujących w procesie budowlanym
 • reprezentujemy Klientów podczas negocjacji przy zawieraniu i wykonywaniu umów występujących w procesie budowlanym
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawach związanych z prawem budowlanymPrawo administracyjne

 • sporządzamy opinie prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
 • udzielamy wsparcia prawnego przy uzyskiwaniu koncesji, licencji i zezwoleńPrawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • przygotowujemy oraz weryfikujemy projekty umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji
 • przygotowujemy oraz weryfikujemy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę oraz rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • przygotowujemy oraz weryfikujemy regulaminy obowiązujące w zakładzie pracy
 • reprezentujemy Klientów – pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • zapewniamy doradztwo z zakresu zatrudniania cudzoziemcówZamówienia publiczne

 • doradzamy Klientom na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie jego realizacji
 • analizujemy dokumentację przetargową (ogłoszenia, SIWZ, wzór umowy)
 • doradzamy w przygotowaniu oferty w postępowaniu przetargowym w zakresie zgodności z wymogami SIWZ i prawem zamówień publicznych
 • badamy poprawności ofert konkurencyjnych
 • sporządzanie pisma i wnioski adresowane do zamawiającego oraz zapytania do treści SIWZ
 • sporządzamy odwołania oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • sporządzamy skargi na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymiPrawo konkurencji

 • zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa konkurencji
 • weryfikujemy zgodność działalności gospodarczej prowadzonej przez Klientów z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed krajowym organem Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych o uznanie wzorców umownych za niedozwolone oraz sprawach o odszkodowanie z tytułu czynów nieuczciwej konkurencjiPrawo własności intelektualnej

 • zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu ochrony i obrotu prawami własności intelektualnej
 • przygotowujemy oraz opiniujemy projekty umów licencyjnych, umów dotyczących prowadzenia wspólnych prac badawczych oraz umów o przeniesienie praw własności intelektualnej
 • reprezentujemy Klientów podczas negocjacji przy zawieraniu i wykonywaniu umów dotyczących praw własności intelektualnej
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej
Prawo oświatowe

 • zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu kierowania placówkami oświatowymi
 • doradzamy w kwestiach dotyczących organizacji i funkcjonowania poszczególnych rodzajów szkół i innych placówek oświatowych
 • doradzamy w sprawach związanych z prawami i obowiązkami nauczycieli, w szczególności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • przygotowujemy oraz opiniujemy projekty regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych w szkolnictwie