Miasto Krasnystaw

O kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Mierzwa Spółka partnerska prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców i zapewnia im pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, zarówno w zakresie tworzenia oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, jak i doradztwa transakcyjnego oraz sporów sądowych i postępowań podatkowych. Szczególny nacisk kładziemy na staranną analizę podatkowych aspektów prowadzenia biznesu.

Pomagamy także indywidualnym Klientom rozwiązywać problemy prawne w sprawach powszechnie występujących w życiu prywatnym i zawodowym, między innymi z zakresu prawa spadkowego, prawa pracy, odszkodowań oraz ochrony konsumentów.

 

Zapewniamy również obsługę prawną podmiotów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy prawnej z zakresu prawa finansów publicznych i zamówień publicznych.

Naszym priorytetem jest świadczenie usług prawnych dostosowanych do potrzeb Klientów oraz poszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań problemów. Naszymi atutami są doświadczenie oraz dobra komunikacja z Klientami.

 

Oferujemy usługi w następujących obszarach prawnych:

 

POMOC PRAWNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Prawo podatkowe i celne
 • sporządzamy opinie prawne dotyczące wszystkich problemów prawnych z zakresu prawa podatkowego i celnego
 • składamy w imieniu Klientów wnioski o indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed wszystkimi organami podatkowymi i celnymi
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie

 

Prawo spółek

 • doradzamy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, uwzględniającej indywidualne potrzeby Klientów
 • zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie tworzenia spółek
 • sporządzamy projekty umów i statutów spółek oraz ich aktów zmieniających
 • reprezentujemy spółki w postępowaniach dotyczących wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • zapewniamy bieżącą obsługę prawną w zakresie działalności spółki, między innymi przygotowujemy projekty uchwał wspólników lub organów spółek oraz protokoły zgromadzeń wspólników
 • zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie rozwiązania oraz likwidacji spółek

 

Restrukturyzacja działalności gospodarczej

 • doradzamy w wyborze optymalnej formy restrukturyzacji działalności gospodarczej, uwzgledniającej indywidualne potrzeby Klientów
 • zapewniamy kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie przekształcenia, łączenia oraz podziału spółek
 • zapewniamy kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie aportów przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części do spółek

 

Doradztwo transakcyjne

 • zapewniamy kompleksową obsługę i doradztwo w transakcjach sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw, nieruchomości oraz udziałów i akcji spółek
 • sporządzamy kompleksowe analizy prawne i podatkowe przedsiębiorstw (due diligence)
 • zapewniamy kompleksowe badanie stanu prawnego nieruchomości

 

Prawo umów
 • przygotowujemy oraz opiniujemy projekty wszelkiego rodzaju umów zawieranych w obrocie gospodarczym
 • przygotowujemy oraz weryfikujemy regulaminy sklepów internetowych oraz wzorce umów stosowane w obrocie konsumenckim
 • przygotowujemy oraz opiniujemy kontrakty menadżerskie
 • reprezentujemy Klientów podczas negocjacji przy zawieraniu i wykonywaniu umów
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących zobowiązań umownych

 

Rozwiązywanie sporów i procesy sądowe

 • świadczymy usługi doradcze w zakresie rozwiązywania sporów
 • reprezentujemy Klientów w rozmowach ugodowych
 • reprezentujemy Klientów w procesach sądowych

 

Windykacja

 • prowadzimy w imieniu Klientów wszelkie działania niezbędne do windykacji wierzytelności
 • reprezentujemy Klientów na etapie przedsądowym windykacji
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych przeciwko dłużnikom

 

Prawo budowlane

 • zapewniamy kompleksową obsługę przedsięwzięć budowlanych
 • sporządzamy oraz opiniujemy projekty umów występujących w procesie budowlanym
 • reprezentujemy Klientów podczas negocjacji przy zawieraniu i wykonywaniu umów występujących w procesie budowlanym
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawach związanych z prawem budowlanym

 

Prawo administracyjne
 • sporządzamy opinie prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie
 • udzielamy wsparcia prawnego przy uzyskiwaniu koncesji, licencji i zezwoleń 


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • przygotowujemy oraz weryfikujemy projekty umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji
 • przygotowujemy oraz weryfikujemy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę oraz rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • przygotowujemy oraz weryfikujemy regulaminy obowiązujące w zakładzie pracy
 • reprezentujemy Klientów – pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • zapewniamy doradztwo z zakresu zatrudniania cudzoziemców

 

Zamówienia publiczne

 • doradzamy Klientom na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie jego realizacji
 • analizujemy dokumentację przetargową (ogłoszenia, SIWZ, wzór umowy)
 • doradzamy w przygotowaniu oferty w postępowaniu przetargowym w zakresie zgodności z wymogami SIWZ i prawem zamówień publicznych
 • badamy poprawności ofert konkurencyjnych
 • sporządzanie pisma i wnioski adresowane do zamawiającego oraz zapytania do treści SIWZ
 • sporządzamy odwołania oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • sporządzamy skargi na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi

 

Prawo konkurencji

 • zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa konkurencji
 • weryfikujemy zgodność działalności gospodarczej prowadzonej przez Klientów z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed krajowym organem Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych o uznanie wzorców umownych za niedozwolone oraz sprawach o odszkodowanie z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji

 

Prawo własności intelektualnej
 • zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu ochrony i obrotu prawami własności intelektualnej
 • przygotowujemy oraz opiniujemy projekty umów licencyjnych, umów dotyczących prowadzenia wspólnych prac badawczych oraz umów o przeniesienie praw własności intelektualnej
 • reprezentujemy Klientów podczas negocjacji przy zawieraniu i wykonywaniu umów dotyczących praw własności intelektualnej
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej

 

Prawo oświatowe

 • zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu kierowania placówkami oświatowymi
 • doradzamy w kwestiach dotyczących organizacji i funkcjonowania poszczególnych rodzajów szkół i innych placówek oświatowych
 • doradzamy w sprawach związanych z prawami i obowiązkami nauczycieli, w szczególności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • przygotowujemy oraz opiniujemy projekty regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych w szkolnictwie

 

POMOC PRAWNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Prawo spadkowe
 • doradzamy, jak załatwić formalności związane z nabyciem spadku
 • reprezentujemy spadkobierców w sprawach sądowych o stwierdzenie nabycia spadku
 • doradzamy, jak dokonać działu spadku oraz reprezentujemy spadkobierców w sprawach sądowych o dział spadku
 • doradzamy, jak optymalnie przekazać majątek osobom najbliższym na wypadek śmierci

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, między innymi w sprawach przeciwko pracodawcom o przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę

Odszkodowania

 • reprezentujemy Klientów na etapie rozpatrywania sprawy przez zakłady ubezpieczeniowe oraz w postępowaniach sądowych przeciwko ubezpieczycielom

 

Ochrona konsumentów

 • doradzamy, jakie działania należy podjąć w razie zakupu wadliwego produktu bądź chęci rezygnacji z zakupu
 • przygotowujemy reklamacje, pisma zawierające żądania wykonania obowiązków z tytułu rękojmi za wady i gwarancji oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży
 • reprezentujemy konsumentów w sprawach sądowych przeciwko przedsiębiorcom

 

Umowy

 • przygotowujemy umowy zawierane w życiu codziennym, między innymi umowy najmu, sprzedaży, darowizny, pożyczki
 • wyjaśniamy podatkowe konsekwencje zawarcia umów

 

Prawo rodzinne

 • doradzamy w sprawach z zakresu stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami

 

Prawo budowlane

 • przygotowujemy umowy o roboty budowlane
 • pomagamy uzyskać decyzje administracyjne w procesie budowlanym, między innymi decyzje o pozwoleniu na budowę

 

Kredyty „frankowe”

 • przygotowujemy opinie prawne dotyczące umów kredytu indeksowanych oraz denominowanych we frankach szwajcarskich
 • doradzamy, jakie działania należy podjąć wobec banku
 • reprezentujemy Klientów w kontaktach z bankami oraz w sprawach sądowych dotyczących kredytów „frankowych”

POMOC PRAWNA DLA PODMIOTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO

 

Zamówienia publiczne

 • doradzamy w wyborze odpowiedniego trybu postępowania o udzielenie zamówienia
 • opiniujemy i sprawdzamy dokumentację przetargową pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych
 • weryfikujemy poprawność ofert złożonych przez wykonawców
 • reprezentujemy zamawiającego – Klienta w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi
 • przygotowujemy oraz opiniujemy korespondencję z wykonawcami w toku postępowania
 • zapewniamy pomoc prawną na etapie realizacji zamówienia publicznego

 

Prawo administracyjne

 • sporządzamy opinie prawne w sprawach z zakresu materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej
 • zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego, w szczególności opiniujemy projekty decyzji oraz pism w toku postępowania
 • reprezentujemy Klientów występujących w charakterze organów administracji publicznej w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie

 

Finanse publiczne

 • zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa finansów publicznych
 • opiniujemy oraz weryfikujemy zgodność działań Klientów z przepisami dotyczącymi naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • reprezentujemy Klientów przed komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

Dostęp do informacji publicznej

 • zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej
 • opiniujemy projekty decyzji pism w toku postępowania o udzielenie informacji publicznej

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • przygotowujemy oraz weryfikujemy projekty umów o pracę
 • przygotowujemy oraz weryfikujemy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę oraz rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • przygotowujemy oraz weryfikujemy regulaminy obowiązujące w zakładzie pracy
 • reprezentujemy Klientów – pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Prawo własności intelektualnej

 • zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu ochrony i obrotu prawami własności intelektualnej
 • przygotowujemy oraz opiniujemy projekty umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw własności intelektualnej
 • reprezentujemy Klientów podczas negocjacji przy zawieraniu i wykonywaniu umów dotyczących praw własności intelektualnej
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej

 

Prawo umów

 • przygotowujemy oraz opiniujemy projekty wszelkiego rodzaju umów zawieranych przez podmioty
 • reprezentujemy Klientów podczas negocjacji przy zawieraniu i wykonywaniu umów
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących zobowiązań umownych

 

Prawo oświatowe

 • zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu kierowania placówkami oświatowymi
 • doradzamy w kwestiach dotyczących organizacji i funkcjonowania poszczególnych rodzajów szkół i innych placówek oświatowych
 • doradzamy w sprawach związanych z prawami i obowiązkami nauczycieli, w szczególności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • przygotowujemy oraz opiniujemy projekty regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych w szkolnictwie