Miasto Krasnystaw

Pomoc prawna dla Instytucji Publicznych

Zamówienia publiczne     /     Prawo administracyjne     /   Finanse publiczne   /   Dostęp do informacji publicznej   /   Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych   /     Prawo własności intelektualnej  /     Prawo umów  /     Prawo oświatowe   /    

Zamówienia publiczne


 • doradzamy w wyborze odpowiedniego trybu postępowania o udzielenie zamówienia
 • opiniujemy i sprawdzamy dokumentację przetargową pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych
 • weryfikujemy poprawność ofert złożonych przez wykonawców
 • reprezentujemy zamawiającego – Klienta w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi
 • przygotowujemy oraz opiniujemy korespondencję z wykonawcami w toku postępowania
 • zapewniamy pomoc prawną na etapie realizacji zamówienia publicznegoPrawo administracyjne


 • sporządzamy opinie prawne w sprawach z zakresu materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej
 • zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego, w szczególności opiniujemy projekty decyzji oraz pism w toku postępowania
 • reprezentujemy Klientów występujących w charakterze organów administracji publicznej w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w WarszawieFinanse publiczne


 • zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa finansów publicznych
 • opiniujemy oraz weryfikujemy zgodność działań Klientów z przepisami dotyczącymi naruszenia dyscypliny finansów publicznychDostęp do informacji publicznej


 • zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej
 • opiniujemy projekty decyzji pism w toku postępowania o udzielenie informacji publicznejPrawo pracy i ubezpieczeń społecznych


 • zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • przygotowujemy oraz weryfikujemy projekty umów o pracę
 • przygotowujemy oraz weryfikujemy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę oraz rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • przygotowujemy oraz weryfikujemy regulaminy obowiązujące w zakładzie pracy
 • reprezentujemy Klientów – pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznychPrawo własności intelektualnej


 • zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu ochrony i obrotu prawami własności intelektualnej
 • przygotowujemy oraz opiniujemy projekty umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw własności intelektualnej
 • reprezentujemy Klientów podczas negocjacji przy zawieraniu i wykonywaniu umów dotyczących praw własności intelektualnej
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności dotyczących naruszeń praw własności intelektualnejPrawo umów


 • przygotowujemy oraz opiniujemy projekty wszelkiego rodzaju umów zawieranych przez podmioty
 • reprezentujemy Klientów podczas negocjacji przy zawieraniu i wykonywaniu umów
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących zobowiązań umownych
Prawo oświatowe


 • zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu kierowania placówkami oświatowymi
 • doradzamy w kwestiach dotyczących organizacji i funkcjonowania poszczególnych rodzajów szkół i innych placówek oświatowych
 • doradzamy w sprawach związanych z prawami i obowiązkami nauczycieli, w szczególności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • przygotowujemy oraz opiniujemy projekty regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych w szkolnictwie