Miasto Krasnystaw

Polityka prywatności


 

PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Niniejsza Polityka została przyjęta przez Kancelarię Radców Prawnych Mierzwa spółka partnerska z siedzibą w Lublinie, ul. Sądowa 10/7, 20-027 Lublin (zwanej dalej: „Kancelaria”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000629832.

Przedstawione poniżej informacje mają na celu przekazanie użytkownikowi wszystkich istotnych informacji dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji, które możemy pozyskiwać poprzez witrynę internetową www.mierzwa.pl (zwaną dalej „witryną”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony wszelkich danych osobowych użytkowników witryny i zgodnego z prawem przetwarzania tych danych zgodnie z odpowiednimi przepisami. Z tego powodu przyjęliśmy niniejszą Politykę prywatności („Polityka”), która określa warunki gromadzenia danych, stosowane na tej stronie.

Korzystając z witryny, a w szczególności przekazując informacje za pośrednictwem różnych adresów kontaktowych, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

Uwaga: strona używa i zbiera pliki cookie, w tym pliki cookie stron trzecich. Możesz zablokować korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie poprzez dostosowanie ustawień prywatności przeglądarki, jednak niektóre funkcje tej witryny mogą nie działać poprawnie. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookie zawarte zostały w Informacji o plikach cookie, poniżej.

Uwaga: zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych zgodnie z niniejszą Polityką.

Nasza witryna może zawierać:

 • Linki do i z witryn naszych sieci partnerskich, reklamodawców i partnerów.
 • Niektóre programy (widżety i aplikacje) stron trzecich. W takim przypadku należy pamiętać, że takie strony trzecie mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika zebrane za pośrednictwem takich programów do własnych celów.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe i programy takich osób trzecich. Prosimy o sprawdzenie warunków użytkowania i oświadczeń o ochronie prywatności osób trzecich przed użyciem i dostarczeniem jakichkolwiek informacji do witryn i programów osób trzecich.

Kancelaria chroni dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i naszymi zasadami ochrony danych osobowych. Ponadto Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem i/lub przed przypadkową utratą, zmianą, ujawnieniem lub dostępem, przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub uszkodzeniem danych osobowych. 

Niniejsza Polityka będzie regularnie aktualizowana w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych użytkownika lub wszelkich zmian w obowiązujących przepisach prawa.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 

Generalnie można odwiedzić naszą witrynę bez przekazywania żadnych danych osobowych. Jednak aby uzyskać dostęp do niektórych obszarów naszej witryny i/lub aby zażądać konkretnych informacji lub usług, może zajść konieczność uzyskania od użytkownika danych osobowych, które będziemy przetwarzać w celach opisanych w niniejszym dokumencie.

Kancelaria gromadzi dane osobowe na swoich stronach internetowych pośrednio (np. poprzez technologię witryny).

Nie zbieramy żadnych danych w celu ich sprzedaży.

 

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

 

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe, które podajesz, wypełniając formularz na naszej stronie internetowej.
 • Jeśli skontaktujesz się z nami, możemy prowadzić rejestr tej korespondencji.
 • Nasza strona internetowa lub aplikacje mobilne mogą gromadzić dane osobowe dotyczące Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, w tym (jeśli to możliwe) Twój adres IP, system operacyjny, typ urządzenia, numer identyfikacyjny urządzenia, mobilny system operacyjny i typ przeglądarki, w celu administrowania systemem, filtrowania ruchu, sprawdzania domen użytkowników i raportowania statystyk.
 • Szczegóły dotyczące Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, przeglądanych stron i zasobów, do których masz dostęp lub które pobierasz, w tym między innymi dane o ruchu w Internecie, dane dotyczące lokalizacji, blogi internetowe i inne dane dotyczące komunikacji. Więcej informacji można znaleźć w Informacji o plikach cookie poniżej.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Kancelaria wykorzystuje dane osobowe użytkowników tylko wtedy, gdy jest to wymagane do określonych celów. Poniższa tabela zawiera (i) listę celów, do których Kancelaria wykorzystuje dane osobowe użytkownika oraz (ii) przegląd podstaw prawnych dla każdego z tych celów.

 

Cel

Podstawa prawna

Zarządzanie naszym stosunkiem umownym i/lub stosunkiem pracy z Tobą.

Niezbędne do wykonania kontraktu, którego jesteś stroną.

Rekrutacja -

w przypadku złożenia przez użytkownika online życiorysu lub wniosku o pracę.

Uzasadnione na podstawie naszych zasadnych interesów w celu zapewnienia, że zatrudniamy odpowiednich pracowników.

Ułatwianie komunikacji (w tym ułatwianie organizacji spotkań, komunikacja w nagłych wypadkach oraz dostarczanie żądanych informacji).

Uzasadnione na podstawie naszych zasadnych interesów w celu zapewnienia właściwej komunikacji i postępowania w sytuacjach awaryjnych w organizacji.

Prowadzenie i zarządzanie naszą działalnością gospodarczą, w tym świadczenie lub bycie zaangażowanym w świadczenie naszych usług na rzecz naszych klientów i ich pracowników/zleceniobiorców oraz ich klientów, na przykład w zakresie gromadzenia ich danych w ramach ankiet, analizy danych, badań marketingowych lub innych celów.

Uzasadnione na podstawie naszych zasadnych interesów dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej działalności gospodarczej.

Zgodność z wymogami prawnymi.

Niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

Monitorowanie korzystania z naszych systemów (w tym monitorowanie korzystania z naszej strony internetowej oraz wszelkich używanych aplikacji i narzędzi).

Uzasadnione na podstawie naszych zasadnych interesów unikania niezgodności i ochrony naszej reputacji.

Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania naszej strony internetowej, sieci i informacji.

Uzasadnione na podstawie naszych zasadnych interesów, aby zapewnić użytkownikom komfort użytkowania, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa naszych sieci i informacji.

Podejmowanie działań związanych z analizą danych, tj. stosowanie analityki w odniesieniu do operacji biznesowych i danych w celu opisania, przewidywania i poprawy wyników biznesowych i/lub w celu zapewnienia lepszych odczuć użytkowników.

Uzasadnione na podstawie naszych zasadnych interesów dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej działalności gospodarczej.

Marketing naszych produktów i usług

Uzasadnione na podstawie naszych zasadnych interesów w celu zapewnienia, że możemy prowadzić i rozwijać naszą działalność.

 

Cele te służą realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu, aby wizyta użytkownika w naszej witrynie oraz jego interakcje z nami były prawidłowe. Wreszcie, po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika, możemy również wykorzystywać przekazane przez użytkownika dane osobowe w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania użytkownikowi spersonalizowanych ofert.

W ramach przedumownych i/lub umownych zobowiązań, możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu: udzielenia odpowiedzi na żądania lub zapytania zgłaszane przez użytkownika w naszej witrynie, ale również umożliwienia użytkownikowi zalogowania się do niektórych obszarów naszej witryny o ograniczonym dostępie; zarządzania udziałem użytkownika w aktywnościach online.

Klauzula informacyjna dotycząca zakresu danych zbieranych i przetwarzanych przez Kancelarię w stosunku do swoich Klientów oraz w celach rekrutacyjnych, a także sposobu ochrony tych danych i wykorzystania w związku ze stosunkiem zatrudnienia, znajdują się w osobnej zakładce znajdującej się na witrynie.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH

 

Utrzymujemy surowe standardy bezpieczeństwa i procedury zaprojektowane w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi, utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie twoich danych osobowych.

Zawsze upewniamy się, że dane osobowe, które podajesz, są przechowywane tylko na chronionych serwerach.

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane.

Niezależnie od innych poniższych postanowień zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • jeśli uznamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom i redukcji ryzyka).

Kiedy zgromadzone dane osobowe nie będą już wykorzystywane, usuniemy je w bezpieczny sposób. Możemy przetwarzać dane w celach statystycznych, ale w takich przypadkach dane będą zanonimizowane.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i umownych. Prowadzimy politykę i procedury zarządzania określoną dokumentacją oraz przechowywania danych osobowych, tak aby dane osobowe były usuwane po upływie rozsądnego czasu.

W przypadku gdy użytkownik jest już naszym klientem, będziemy przechowywali jego dane osobowe przez okres trwania naszej relacji wynikającej z zawartej umowy lub relacji biznesowej, nie krócej jednak niż przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych.

W przypadku gdy użytkownik jest potencjalnym klientem niepozostającym w relacji wynikającej z zawartej umowy i/lub w relacji biznesowej, nie będziemy przechowywać jego danych przez okres dłuższy niż trzy (3) lata po ostatnim kontakcie użytkownika z nami.

W przypadku gdy użytkownik jest kandydatem, zwracamy uwagę, że jeśli użytkownik nie zostanie zatrudniony usuniemy przekazane przez niego informacje najpóźniej po upływie trzech (3) lat od ich przekazania.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Możemy przekazywać dane osobowe naszym usługodawcom, profesjonalnym doradcom, władzom publicznym i rządowym lub osobom trzecim w związku z (potencjalną) transakcją korporacyjną lub handlową. Takie strony trzecie mogą znajdować się w innych krajach. Zanim to zrobimy, podejmiemy niezbędne kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych użytkownika, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wewnętrznymi zasadami Kancelarii.

Na przykład, możemy ujawnić dane osobowe stronom trzecim dla innych celów biznesowych w następujący sposób:

 • Udostępniamy informacje o użytkowniku zewnętrznym usługodawcom, którzy świadczą na naszą rzecz usługi, w tym rozliczeniowe, przetwarzanie płatności, obsługę klienta, wdrażanie poczty elektronicznej, reklamę i marketing, bezpieczeństwo i monitorowanie wydajności, prowadzenie lub obsługę kont, przetwarzanie lub realizację zamówień i transakcji, weryfikację informacji o kliencie, badania, hosting danych, audyt i przetwarzanie danych;
 • By chronić prawa i bezpieczeństwo Kancelarii, jej podmiotów stowarzyszonych, użytkowników lub społeczeństwa, w tym by zapewnić ochronę przed oszustwami i złośliwą działalnością; oraz
 • Do innych celów biznesowych opisanych w niniejszej Polityce lub do innych celów ujawnionych Ci w momencie zbierania informacji lub na podstawie Twojej zgody.

 

O ile nie zostaniesz powiadomiony w inny sposób, przekazywanie Twoich danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do stron trzecich spoza EOG będzie oparte na decyzji o odpowiednim poziomie ochrony lub będzie regulowane przez standardowe klauzule umowne (których kopię można uzyskać, korzystając z zamieszczonych poniżej danych kontaktowych). Wszelkie inne, niezwiązane z EOG transfery Twoich danych osobowych będą się odbywać zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi mechanizmami i standardami transferu danych.

Możemy również być zobowiązani – na podstawie prawa, w związku z postępowaniem lub sporem sądowym i/lub żądaniami zgłaszanych przez organy publiczne i państwowe zarówno w kraju zamieszkania użytkownika, jak i w innych krajach – do ujawnienia danych osobowych użytkownika. Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, w przypadku gdy ustalimy, że jest to niezbędne lub stosowne z uwagi na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inne kwestie wagi publicznej.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Masz prawo, by (w okolicznościach i na warunkach oraz z zastrzeżeniem wyjątków określonych w obowiązującym prawie):

 • Żądać dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat: masz prawo do informacji, czy przechowujemy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, masz prawo do uzyskania informacji na temat tych danych osobowych i ich kopii.
 • Żądać sprostowania danych osobowych: prawo to uprawnia do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych: prawo to uprawnia do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię, poza przypadkami opisanymi wyraźnie w przepisach.
 • Żądać usunięcia danych osobowych: prawo to uprawnia do żądania usunięcia danych osobowych, również wtedy, gdy takie dane osobowe nie są już potrzebne do osiągnięcia celów, poza przypadkami opisanymi wyraźnie w przepisach.
 • Żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika: prawo to uprawnia użytkownika do żądania, aby Kancelaria przetwarzała dane osobowe użytkownika jedynie w ograniczonych okolicznościach, w tym za jego zgodą, poza przypadkami opisanymi wyraźnie w przepisach.
 • Domagać się możliwości przenoszenia danych osobowych użytkownika: prawo to uprawnia do otrzymania kopii danych osobowych (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie), które użytkownik przekazał Kancelarii, lub domagać się od Kancelarii przekazania takich danych osobowych innemu administratorowi danych.

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z Kancelarią w sposób opisany poniżej. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na prawo Kancelarii do przetwarzania danych osobowych uzyskanych przed cofnięciem Twojej zgody, ani na jego prawo do dalszego przetwarzania części danych w oparciu o inne podstawy prawne niż Twoja zgoda.

Jeśli pomimo naszego zaangażowania i wysiłków na rzecz ochrony danych osobowych, użytkownik uważa, że naruszono jego prawo do prywatności danych osobowych, zachęcamy i zapraszamy osoby fizyczne, aby najpierw zwróciły się do Kancelarii w celu rozpatrzenia jakiejkolwiek skargi. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zgłosić skargę u bezpośredniego organu nadzorczego.

 

Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

Z wszelkich innych praw można skorzystać, kontaktując się z nami: kancelaria@mierzwa.pl.

 

INFORMACJA O PLIKACH COOKIE
 1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny i przeznaczone są do korzystania z witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić witrynę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają z witryny, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookie: "sesyjne"  (session cookies) - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz "stałe" (persistent cookies) - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. cookies „Google Analytics” – statystyki dla witryny,
  2. cookies „reklamowe”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej ukierunkowanych na ich zainteresowania,
  3. cookies w celu oznaczenia akceptacji polityki cookies.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Kancelaria nie wymaga, abyś akceptował pliki cookie i / lub możesz wycofać swoją zgodę na używanie przez nas plików cookie w dowolnym momencie, dostosowując ustawienia prywatności przeglądarki, jednak niektóre funkcje na naszej stronie mogą zostać wyłączone, jeśli nie zaakceptujesz plików cookie. Możesz zrezygnować z gromadzenia plików cookie w następujący sposób:
  • Google Chrome
   W menu ustawień wybierz „Pokaż ustawienia zaawansowane” u dołu strony Wybierz przycisk „Ustawienia treści” w sekcji prywatność Na wyświetlonej stronie znajdziesz informację, że możesz zarządzać i / lub usuwać zapisane pliki cookie.
  • Firefox
   W menu wybierz „Opcje” Wybierz kartę prywatność w polu opcji Z menu wybierz „Użyj niestandardowych ustawień historii”. Spowoduje to wyświetlenie opcji plików cookie, gdzie możesz wybrać włączenie lub wyłączenie plików cookie.
  • Internet Explorer 6+
   W menu narzędzi wybierz „Opcje internetowe” Kliknij kartę prywatności. Zobaczysz suwak ustawień prywatności, który ma sześć ustawień, pozwalających kontrolować liczbę plików cookie, które zostaną umieszczone: Blokuj wszystkie pliki cookie, poziomy: Wysoki, Podwyższony, Średni (poziom domyślny), Niski i Akceptuj wszystkie pliki cookie.
  • Safari
   W menu ustawień wybierz opcję „Preferencje” Otwórz kartę prywatności Wybierz żądaną opcję z sekcji „Blokuj pliki cookie”
  • Dowolna inna przeglądarka
   Informacje na temat zarządzania plikami cookie w innych przeglądarkach internetowych można znaleźć w dokumentacji lub plikach pomocy online.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem witryny reklamodawców oraz partnerów.
 10. 1Jeśli wyłączyłeś przeglądarkę, możemy nadal wykorzystywać informacje zebrane z istniejących plików cookie, ale przestaniemy używać wyłączonych plików cookie w celu zebrania dalszych informacji. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  • Chrome: otwórz menu „Dostosuj i kontroluj” i kliknij „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądania”, a następnie wybierz „Pliki cookie i inne dane witryn i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”;
  • Firefox: kliknij „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierz „Użyj niestandardowych ustawień historii” z menu rozwijanego, kliknij „Pokaż pliki cookie”, a następnie kliknij „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  • Internet Explorer: możliwe jest ręczne usunięcie plików cookie (zapoznaj się z instrukcjami pod adresem: http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11).
 11. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z używaniem przez nas plików cookies, prosimy o kontakt pod adresem: kancelaria@mierzwa.pl.